VULCAN
 
Logo Projektu
Logotypy UE
>Regulamin szkoleń

W ramach projektu pt. „Doskonalenie kwalifikacji kadr systemu oświaty w województwie dolnośląskim w zakresie ICT”, nr UDA – POKL.09.04.00-02-019/09-00 („umowa”), w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji                           w regionach”, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”.

§ 1 Słowniczek

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

a.    projekcie – należy przez to rozumieć projekt pt. „Doskonalenie kwalifikacji kadr systemu oświaty w województwie dolnośląskim w zakresie ICT” realizowany w ramach umowy     nr UDA –POKL.09.04.00-02-019/09-00  z dnia 17.12.2009r. podpisanej pomiędzy VULCAN sp. z o.o. a Samorządem Województwa Dolnośląskiego  jako Instytucją Pośredniczącą                              w wyniku wygranego konkursu na dofinansowanie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”,

b.    stronie internetowej projektu – należy przez to rozumieć stronę WWW zawierającą szczegółowy opis projektu wraz z aktualnymi informacjami na temat realizowanych szkoleń, umieszczoną pod adresem www.projektdolnoslaski@vulcan.edu.pl,

c.     regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin szkoleń w ramach projektu pt. „Doskonalenie kwalifikacji kadr systemu oświaty  w województwie dolnośląskim w zakresie ICT”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia  i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”,

d.     organizatorze – należy przez to rozumieć Beneficjenta, czyli VULCAN sp. z.o.o.  z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, 51 – 116 Wrocław, rejestracji – należy przez to rozumieć proces rejestracji w internetowej bazie szkoleń firmy VULCAN,

e.     zgłoszeniu na szkolenie, formularzu zgłoszenia na szkolenie – należy przez to rozumieć zgłoszenie na szkolenie dokonane poprzez formularz zgłoszenia na szkolenie udostępniony zalogowanym użytkownikom internetowej bazy szkoleń lub formularz zgłoszenia na szkolenie pobrany ze strony internetowej projektu i przesłany pocztą do Biura Projektu,

f.      osobie zakwalifikowanej, zakwalifikowaniu – należy przez to rozumieć osobę, która dokonała zgłoszenia na szkolenie poprzez formularz udostępniony w internetowej bazie szkoleń lub formularz pobrany ze strony internetowej projektu i przesłany pocztą do Biura Projektu, i której zgłoszenie zostało ocenione przez organizatora jako spełniające warunki udziału określone w § 2 regulaminu. Osoba zakwalifikowana otrzyma od organizatora powiadomienie o zakwalifikowaniu i zostanie poproszona o dokonanie kolejnych czynności niezbędnych do zakończenia procesu rekrutacji, o których mowa w § 3 regulaminu,

g.     uczestniku projektu – należy przez to rozumieć osobę bezpośrednio korzystającą z udzielanego wsparcia w ramach projektu, czyli osobę uczestniczącą w szkoleniu. Procedura uzyskania statusu uczestnika projektu precyzuje § 3, w szczególności punkty 7-9.

§ 2 Uczestnicy projektu

 

1.   Uczestnikami szkoleń realizowanych w ramach projektu mogą zostać:

Nauczyciele wszystkich typów szkół,
 • kadra zarządzająca i pracownicy administracyjni wszystkich typów szkół,
 • pracownicy wydziałów edukacji oraz wydziałów finansowych jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się sprawami oświaty,

2.        Uczestnikami projektu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie oraz mieszkające i pracujące na terenie województwa dolnośląskiego.

 

§ 3 Proces rekrutacji

1.   Zgłoszenia na szkolenie należy dokonać:
 • on-line – najpierw rejestrując się w internetowej bazie szkoleń firmy VULCAN, a następnie, po zakończeniu procesu rejestracji i uzyskaniu danych do logowania - wypełniając formularz zgłoszenia na szkolenie udostępniony zalogowanym użytkownikom bazy, 
 • oraz
 • drogą tradycyjną – poprzez formularz zgłoszenia na szkolenie wydrukowany ze strony internetowej projektu, wypełniony, podpisany i przesłany do Biura Projektu pocztą (na adres: VULCAN sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław, z dopiskiem „Doskonalenie kwalifikacji kadr systemu oświaty w województwie dolnośląskim  w zakresie ICT”).

2.    W szkoleniach w ramach projektu weźmie udział 500 osób.

3.    Zgłoszenia ponad określone wyżej limity będą kierowane na listę rezerwową.

4.    Na etapie wypełniania formularza zgłoszenia na szkolenie, osoba zainteresowana szkoleniem deklaruje chęć uczestnictwa w projekcie. Propozycja terminu i miejsca szkolenia zostanie przesłana przez organizatora wraz z decyzją o zakwalifikowaniu.

5.    Decyzję o zakwalifikowaniu na szkolenie podejmuje organizator, biorąc pod uwagę:
 • spełnienie warunków udziału określonych w § 2 regulaminu,
 • poprawność danych wpisanych do formularza zgłoszenia na szkolenie,
 • limit miejsc na szkolenia,

6.    Informacja o zakwalifikowaniu na szkolenie wraz z podaniem proponowanego terminu i miejsca szkolenia zostanie przekazana osobie zakwalifikowanej przez organizatora drogą telefoniczną lub poprzez e-mail.

7.    Osoba zakwalifikowana, po otrzymaniu informacji o tym od organizatora, powinna pobrać ze strony internetowej projektu i wypełnić:
 •  „Deklarację uczestnictwa w projekcie” (wymagany podpis osoby zakwalifikowanej),
 •  „Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” (wymagany podpis osoby zakwalifikowanej),
 •  „Zaświadczenie o zatrudnieniu”(wymagany podpis pracodawcy lub innej upoważnionej osoby).

Oryginały w/w dokumentów, wystawionych na dzień rozpoczęcia udziału uczestnika w projekcie, tj. na dzień rozpoczęcia szkolenia, należy przekazać w dniu szkolenia trenerowi prowadzącemu szkolenie. Dostarczenie tych dokumentów jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniu i uzyskania przez osobę zakwalifikowaną na szkolenie statusu uczestnika projektu.

8.  Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu przed jego rozpoczęciem. Powinien on zawiadomić organizatora o rezygnacji w formie pisemnej (e-mailem albo faksem), na minimum 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. W tej sytuacji na jego miejsce zostaje zakwalifikowana  osoba z listy rezerwowej.

9.  W uzasadnionych przypadkach losowych (np. choroba udokumentowana zaświadczeniem lekarskim) uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu po jego rozpoczęciu. Powinien wówczas złożyć w siedzibie organizatora szkoleń oryginał pisemnego oświadczenia o rezygnacji wraz z załącznikami uzasadniającymi powód rezygnacji.

10.  Rezygnacja z udziału w szkoleniach po uzyskaniu statusu uczestnika projektu,  może wiązać się z odebraniem rezygnującemu praw dostępu do platformy edukacyjnej.

§ 4 Rodzaje szkoleń realizowanych w ramach projektu

1.    W ramach projektu przewidziano realizację 5, 40 godzinnych rodzajów szkoleń o zróżnicowanej tematyce:

a)        „Efektywne zarządzanie placówką oświatową” (kod szkolenia: SZ/Wrocław; szkolenie adresowane do dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych)

b)        „Wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy nauczyciela” (kod szkolenia: SN/Wrocław; szkolenie adresowane do nauczycieli)

c)        „Doskonalenie umiejętności praktycznego wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy sekretarza szkoły” (kod szkolenia: SA/Wrocław; szkolenie adresowane do sekretarzy Szkół)

d)        „Efektywne zarządzanie oświatą na poziomie organu prowadzącego” (kod szkolenia: SFO/Wrocław; szkolenie adresowane do pracowników wydziałów edukacji i finansowych jednostek samorządu terytorialnego)

e)        „Efektywne zarządzanie finansami placówek oświatowych” (kod szkolenia: SFK/Wrocław; szkolenie adresowane do dyrektorów i księgowych placówek oświatowych)

2.    Uczestnik dokonuje wyboru interesującego go rodzaju szkolenia wypełniając formularz zgłoszenia na szkolenie. Wybór rodzaju szkolenia powinien wiązać się z zakresem zadań                   i obowiązków wykonywanych w codziennej pracy zawodowej.

3.    Wybór rodzaju szkolenia dokonany na etapie wypełniania formularza zgłoszenia na szkolenie powinien być zgodny z wyborem określonym w "Deklaracji uczestnictwa w projekcie",                     o której mowa w § 3 pkt. 7. regulaminu.

4.    Uczestnik projektu może wziąć udział tylko w jednym rodzaju szkolenia.

5.    Standardowo zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00, po 8 godzin lekcyjnych dziennie (8 x 45 minut plus przerwy) w okresie: luty 2010 – październik 2011 r. Szczegółowe terminy i konkretne miejsca szkoleń określi organizator.

§ 5 Obowiązki i prawa uczestnika projektu

1.     Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma bezpłatne materiały szkoleniowe  i promocyjne, a także możliwość skorzystania z poczęstunku.

2.     400 uczestników otrzyma bezpłatny dostęp do platformy edukacyjnej Fronter na czas trwania projektu od momentu rozpoczęcia udziału w projekcie.

3.     W związku z tym, że szkolenia odbywają się w godzinach pracy oraz że mogą odbywać się               w miejscowości innej niż miejsce pracy uczestnika szkoleń, każdy uczestnik powinien zadbać we własnym zakresie o zgodę przełożonego na uczestnictwo w szkoleniu                                                     i oddelegowanie na szkolenie.

4.     Udział w zajęciach przewidzianych w ramach szkolenia jest obowiązkowy. Uczestnik podpisuje listę obecności.

5.     Warunkiem ukończenia szkolenia i otrzymania zaświadczenia jest obecność uczestnika na co najmniej 80% przewidzianych zajęć.

6.     Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia ankiet oraz  innych dokumentów wskazanych przez organizatora lub trenera prowadzącego w trakcie szkolenia.

7.     Uczestnik jest zobowiązany do przekazania organizatorowi swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, szkolenia, monitoringu i ewaluacji projektu,                  a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się przez organizatora z obowiązków sprawozdawczych wobec Instytucji Zarządzającej PO KL i zbieranych do podsystemu monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego.

8.     Uczestnik przekaże dane, o których mowa w § 5 pkt 7. w następujących etapach:

ˇ          wypełniając i wysyłając formularz rejestracji do internetowej bazy szkoleń,

ˇ          wypełniając i wysyłając formularz zgłoszenia na szkolenie drogą tradycyjną,

ˇ         wypełniając i przekazując trenerowi w dniu rozpoczęcia szkolenia podpisane oryginały dokumentów wymagane po zakwalifikowaniu zgłoszenia, tj. „Deklarację uczestnictwa w projekcie”, „Oświadczenie uczestnika projektu  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” oraz „Zaświadczenie  o zatrudnieniu” lub przekazując trenerowi prowadzącemu szkolenie komplet oryginalnych dokumentów,

ˇ          ewentualnie uczestnicząc w dodatkowym badaniu organizowanym po zakończeniu projektu.

9.        Uczestnik ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, przekazanych organizatorowi szkolenia, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.

§ 6 Przepisy końcowe

 

 

1.        W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje organizator.

2.        Regulamin obowiązuje od  25 stycznia 2010r.

DATA AKTUALIZACJI: 2010-12-08
» O projekcie » Drukuj
UE
2024-04-09 :: © VULCAN sp. z o.o. :: Doskonalenie kwalifikacji kadr systemu oświaty w województwie dolnośląskim w zakresie ICT :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl